Solution for telecommunication projects
Riadenie, koordinácia a kontrola projektu
Plánovanie a riadenie výstavby
Odhad rozpočtu a riadenie nákladov
Vedenie projektu
Zaistenie kvality a bezpečnosti projektu
Montáž a údržba telekomunikačných zariadení